تصفیه آب

تصفيه آب فرآيندي گفته مي شود طي آن مواد شيمياي،آلايند هاي بيولوژيکي،فلزات سنگين،گاز هاي معلق آن حذف مي شود.فرآيند تصفيه آب شکل هاي مختلفي صورت مي گيرد.

تقطير،زلال سازي،ميکروفيلتراسيون،اولترافيلتراسيون،اسمز معکوس،روش تصفيه غشايي،فيلتر تند ماسه اي تصفيه آب روش اسمز معکوس آب کل ناخالصي هاي زيادي خود دارد.امروزه تکنولوژی جديدي نام اسمز معکوس جايگاه خود جهان بدست آورده است.مناسب ترين کاملترين روش جهت تصفيه آب مي باشد.

اين روش اکثر کارخانه هاي بسته بندي آب نوشابه صنايعي آب زلال مي خواهند بدست بياورند استفاده مي شود.سيستم اسمز معکوس راه خود منازل باز کرده است.بعنوان يک سيستم تصفيه آب محبوب خانگي آمده است.اين سيستم دقيقاً روش اسمزي گياهان طراحي شده است. فرآيندي است طي آن مولکول هاي آب يک غشاء ضخامتي قطر يک هزارم ميکرون بوسيله فشار آب عبور داده مي شود.

اين غشاء صرفاً مولکول هاي ميکروسکوپي آب اجازه ي عبور داده تمام آلايند هاي موجود آب تصفيه مي کند.

اين سيستم تنهاروشي ميباشدآلايندهاي آب اعم ويروس،باکتري ها،آرسنيک،فلو،جيوه،نيترات،نيتريت،فلزات سنگين،تمام فلزات راديواکتيو بسياري موارد ديگر تصفيه جداسازي کند.