نیمه صنعتی

تصفیه آب نیمه صنعتی RO600 انتخابی مناسب برای سازمانها، ادارات سایر اماکنی است مصرف آب شرب روزانه آنها حدود 300 لیتر است.

اين دستگاه مطابق تكنولوژي RO ( اسمز معكوس -آب شيرين كن ) براي محل هايي آب ورودي داراي مقادير بيش حد نرمال جامدات محلول مي باشد طراحي شده است.

اين دستگاه علاوه حذف ذرات معلق،گازهاي شيميايي،تركيبات مضر موجود آب (نظير نيترات، آرسنيك،فلزات سنگين ... ) ،‌ قادر است سنگيني (TDS) سختي (TH) آب نيز حد قابل توجهي كاهش دهد.

دستگاه  تصفیه آب RO600 ،توجه دارا بودن پمپ تامين فشار،براي مناطقي فشار آب ورودي كمتر حد نرمال است نيز مناسب مي باشد.حد اكثر آب دهي اين دستگاه 25  ليتر ساعت مي باشد جهت تامین آب شرب حدود 100 نفر روز کافی بنظر می رسد.اين دستگاه قابل اتصال تانک تحت فشار 40 لیتری می باشد.

زمان تعويض فيلتر هاي دستگاه :

فيلتر هاي سه مرحله اول ( اليافي 5 ميكرون،دو عدد كربن فعال ) هر شش ماه يكبار تعويض شوند.

» صورت آلوده بودن بيش حد آب ورودي،توصيه مي شود تغيير رنگ فيلتر هاي اليافي يا افت فشار آب خروجي،فيلتر هاي سه مرحله اول تعويض شوند.

» فيلترهای اصلي دستگاه ( RO Membrane ) صورت تعويض بموقع فيلتر هاي سه مرحله اول، گاه دو سال نيز عمر مي كنند.

» فيلتر مرحله پنجم ( كربن نهايي ) مي بايست هر يك سال تعويض شود.

تصفیه آب نیمه صنعتی RO1200 انتخابی مناسب سازمانها،ادارات سایر اماکنی است مصرف آب شرب روزانه آنها حدود 600 لیتر است.

اين دستگاه مطابق تكنولوژي RO ( اسمز معكوس آب شيرين كن )محل هايي آب ورودي داراي مقادير بيش حد نرمال جامدات محلول مي باشد طراحي شده است.

اين دستگاه علاوه حذف ذرات معلق،گازهاي شيميايي،تركيبات مضر موجود آب (نظير نيترات، آرسنيك، فلزات سنگين .. ) ،‌ قادر است سنگيني (TDS)سختي (TH) آب نيزحد قابل توجهي كاهش دهد.

دستگاه  تصفیه آب RO1200 ،توجه دارا بودن پمپ تامين فشار،براي مناطقي فشارآب ورودي كمتر حد نرمال است نيز مناسب مي باشد.حد اكثر آب دهي اين دستگاه 50  ليترساعت مي باشد جهت تامین آب شرب حدود 200 نفرروز کافی بنظر می رسد.اين دستگاه قابل اتصال تانک تحت فشار 80 لیتری می باشد.