آب معدنی

کیسه ای یک لیتری 

 

 

 

 

 

کیسه ای یک لیتری دو قلو

صنعتی و دریایی

ظرفیت 15000لیتری 

 
                  ظرفیت 30000لیتری               

این نوع  دستگاه تصفیه آبصنعتی جهت تصفیه آب های لب شور-شیرین منابع آبهای زیر زمینی-چاه ،رودخانه،آب لوله کشی شهری شهرکصنعتی جهت تولید آب شرب،تولیدات صنایع غذایی،نساجی،دام طیور،جلوگیری تشکیل رسوب تاسیسات آبی ... استفاده می شوند.
شرکت بهین تصفیه دستگاه های تصفیه آبصنعتی بصورت سفارشیطراحی،مونتاژ راه اندازی می نماید.اطلاعات اولیه جهت طراحی ارائهمشخصات فنی مالی غالب یک پیش فاکتوردرخواست کننده دستگاه تصفیه آبصنعتیشامل:کیفیت محل تامین آب خام،میزان مصرف،نوع بهره برداری آب یاکیفیت آب تصفیه شده می باشد.جهت موارد خاص آنالیز آب خام میزان پارامترهای آب مصرفی مورد نیاز است.

 

 

 

قابلیت استفاده آب دریا جهت استفاده شرب کشاورزی موارد ذیل:

1-سکوهای نفتی

سکوهای نفتی بدلیل دوری نقاط خشکی صعب العبور بودن مسیر امن غذایی سلامت استفاده آب شیرین کنهای دریایی امری بدیهی بوده لازم الاجراست.لذا کارنامه درخشان این شرکت موارد متعددی چون همکاری شرکت ملی حفاری شمال،نفت فلات قاره،نصب تجهیز آب شیرین کن سکوی نفتی نزدیکی جزیره لاوان بچشم میخورد.

2-صنایع ساحلی Onshore

اغلب نقاط جنوبی کشور رونق کسب کار استفاده آب دریا صورت میپذیرد این خود عزم جدی مارا ارائه خدمات مرتبط صنایع مختلف برانگیخت .کنار موارد متعدد تجاری بازرگانی بهره برداری آب دریا،سوال اصلی اینجاست چرا همه صنایع رومصرف آب دریا نمینهند.وجود معایب متعدد شیرین سازی آب دریا نمیتوان بهره برداری این منبع عظیم خدادادی چشم پوشی نمود.مع ذلک وجود تجارب بسیاری این زمینه کسب نموده ایم خوشحال خرسند میگردیم چنانچه تجارت ایده های شما سروران گرامی نیز آگاه مطلع گردیم.اینجا محلی برای اشتراک گذاری نظرات شماست.

3-آبیاری فضای سبز

کنار صنایع مختلف تجاری نظامی حتی دریایی نقاط مختلف،استفاده آب دریا جهت توسعه فضای سبز شهری امری پسندیده نوعی مدرن میباشد.هم اکنون منطقه ویژه چابهار بهره گیری تجارب شرکت مپتا همپنین مشاوره های متعدد فنی مالی  موفق اجرای این روش منطقه چابهار گردیده است.

 

 

فاضلاب بهداشتی


هدف تصفیه فاضلاب،جداسازی مواد معلق 

مواد سمی محلول Tنامحلول، گندزدایی حذف عوامل میکروبی بیماریز،اکسیداسیون مواد آلی ناپایدارتبدیل آنها مواد پایدار سپس ته‌نشینی جداسازی آنها فاضلاب بمنظور حفظ بهداشت عمومی جامعه جلوگیری انتشار بیماریهای واگیر دارسلامت محیط زیست،فراهم آوردن قابلیت استفاده مجدد فاضلاب تصفیه شده بخشهای صنعتی،کشاورزی،فضای سبز،مصارفتفریحی تغذیه سفره های آب زیر زمینی نام برد توجه حجم بالایا آب موجود فاضلاب (99.9% فاضلاب  آب تشكیل داده تنها حدود 0.1درصد آن ناخالصی هایی مانند مواد جامد معلق، كلوئیدی  محلول تشكیل میدهند)مناطق وسیعی جهان بخصوص مناطقی مشكل كمبود آب روبرومی باشند، بعنوان منبع ارزشمند آب مطرح گردد. 

روشهای تصفیه فاضلاب: 

بطورکلی روشهای تصفیة فاضلاب می توان به سه دستة اصلی فیزیکی،شیمیایی بیولوژیکی تقسیم بندی نمود.بندرت اتفاقمی افتد یکی روشهای گفته شده بتواند تمامی خواسته ها  سیستم تصفیه برآورده سازد.بنابراین اکثر موارد لازم است ترکیبی روشهای فوق استفاده شود. واحدهای تصفیه مبنای اصول کار یک ترکیبی روش هایبه کار گرفته شده بمنظور انجام عملیاتی خاص طراحی میگردند.اساس روشهای استفاده شده،روش های تصفیه عموماً دو دسته واحدهای عملیاتی  واحدهای فرآیندی تقسیم می گردند. 

1- روشهای فیزیکی 

روشهای فیزیکی روشهایی هستند آنها نیروهای فیزیکی برای جداسازی مواد جریان فاضلاب استفاده می شود. بدلیل سادگی فرآیندهای فیزیکی،روشهای فیزیکی اولین روشهای مورد استفاده تصفیه فاضلاب بوده اند.همین سادگی کارکرد سبب شده است هزینه استفاده آن مقایسه روشهای شیمیایی بیولوژیکی بمراتب کمتر باشد.بنابراین انتخاب فرآیندهای تصفیه همواره سعی می گردد حداکثر توان روشهای فیزیکی برای تصفیه استفاده شود.جمله روشهای معمول تصفیه فیزیکی فاضلاب می توان سیستمهای آشغالگیری،دانه گیری،ته نشینی،شناورسازی،چربی گیری فیلتراسیون اشاره نمود. 

2- روشهای شیمیایی 

روشهای شیمیایی فرآیند جداسازی تبدیل مواد آلاینده،بکمک افزودن موادشیمیایی نتیجة واکنشهای شیمیایی موادصورت می گیرد. پیچیدگی این فرآیندها بمراتب بیش روشهای فیزیکی میباشد.همین پیچیدگی سبب دشواری نسبی بهره¬برداری روشهای شیمیایی میگردد.این رو  حدامکان سعی می شود کمتر روشهای شیمیایی سیستم تصفیه استفاده شود.بعلاوه هزینة خرید نگهداری مواد شیمیایی مورد نیازبرخی موارد مانع بزرگی کاربرد فرآیندهای شیمیایی است. روشهای ترسیب شیمیایی (انعقاد لخته سازی)گندزدایی کلرترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد استفاده تصفیة فاضلاب محسوب می گردند. 

3- تصفیه فاضلاب بهداشتی(روش های بیولوژیكی) 

آن دسته روشهایی آنها فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیة فاضلاب استفاده میشود،روشهای بیولوژیکی میگویند.این روشها میکروارگانیسمها (بویژه باکتریها) نقش اصلی فرآیند تصفیه عهده دارند چون آنها استفاده مکانیسمهای درونی خودمواد آلی موجود فاضلاب جذب کرده آن برای تولید سلول جدید کسب انرژی استفاده می کنند. 

آنجاییکه سهم عمده ای آلاینده های فاضلاب مواد آلی تشکیل می دهند،استفاده روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیة فاضلابها متداول شده است.روشهای بیولوژیکی قادرند هزینه ای پایین، طیف گسترده ای آلاینده ها مورد تصفیه قراردهند.ذیل بررسی برخی روشهای معمول تصفیه بیولوژیکی فاضلاب میپردازیم 

الف- روش لجن فعال هوادهی گسترده 

فرآیند تصفیه این روش مطابق فرآیند لجن فعال است این تفاوت بمنظور کاهش حجم لجن تولیدی مشکلات ناشی آن اصلاحاتی روش تصفیه صورت گرفته است.این اصلاحات شامل افزایش زمانماند هیدرولیکی عمر لجن میباشد.این تغییرات سبب شده است میزان لجن دفعی بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد.همچنین پایداری مقاومت سیستم نسبت به نوسانات کیفی  کمی ورودی افزایش یافته است.انعطاف پذیری پایداری این سیستم سبب شده است امروزه  کشور ما بطور گسترده ای این روش برای تصفیة انواع فاضلابهای بهداشتی صنعتی استفاده شود. 

ملاحظات 

1- لجن دفعی این روش بسیار کمتر لجن دفعی روش لجن فعال است. 

2- لجن دفعی کاملا تثبیت شده بوده نیاز هضم ندارد. 

3- این سیستم نسبت تغییرات کیفیت فاضلاب همچنین حجم فاضلاب ورودی روزانه مقاوم است. 

4- توصیه می گردد برای تصفیة فاضلابهای بهداشتی این روش استفاده گردد. 

5- چنانچه فاضلاب حاوی مواد سمی شیمیایی مقادیر بالا نباشد،این روش بطور موثری قابلیت کاربرد برای تصفیة فاضلاب دارد.

6- استفاده این روش برای ظرفیتهای 300-10 مترمکعب روز بصورت پکیج فلزی برای ظرفیتهای بالاتر بصورت بتنی پیشنهاد می گردد. 

7- همانند روش لجن فعال تجهیزات هوادهی نیاز دارد. 

ب- روش رئاکتور ناپیوستة متوالی 

موارد بسیار زیادی وجود دارد آنها حجم فاضلاب تولیدی بسیار کم است.این موارد استفاده سیستم های قبلااقتصادی نمی باشد. چون سیستمهای قبلی واحدهای هوادهی ته نشینی بصورت مجزا احداث می گردند.اساس این روش مبتنی فرآیند لجن فعال است این تفاوت کلیة مراحل هوادهی ته نشینی بصورت کامل یک مخزن انجام میرسد واقع سیستم بصورت ناپیوسته (Batch) کار می کند.مزیت دیگر این روشآن است بدلیل عدم دفع روزانة لجن، نیاز سیستم برگشت لجن وجود ندارد. 

ملاحظات 

1- چنانچه ظرفیت مورد نیاز تصفیه کمتر حدود 10 مترمکعب روز باشد،استفاده این سیستم اقتصادی ترین گزینة تصفیه خواهد بود. 

2- تجهیزات الکترومکانیکال این سیستم بسبب نبود سیستم برگشت لجن،کمتردیگر روشها است. 

3- راندمان تصفیة این روش کاملا راندمان روش لجن فعال هوادهی گسترده مطابقت دارد. 

 

ج- فرآیند Integrated Fixed-film Activated Sludge)IFAS) 

فرایند IFASتلفیق رشد چسبیده معلق میکروبی بصورت همزمان استفاده می گردد. سیستمهای IFAS مزایای گسترده تری نسبت فرایندهای متداول لجن فعال (سیستم های دارای رشد معلق )داراهستند.این سیستمها علاوه مقاومت بالا برابر شوک های بارگذاری آلی هیدرولیکی انعطاف پذیری قدرت تصفیه بیشتری دارا می باشند.مزایای ذکرشده فوق تعبیه مدیاهای مناسب درون حوضچه هوادهی لجن فعال حاصل میگردد.قرار گرفتن مدیا داخل حوضچه هوادهی لجن فعال زیست توده بیشتری تشکیل می گردد (بدون آنکه سبب افزایش بارگذاری جامدات حوضچه ته نشینی بگردد).این حالت بدون نیاز افزایش بخش سازه ای تنها افزایش مدیا تغییر میزان هوادهی میزان بارگذاری آلی هیدرولیکی واحدهای لجن فعال افزایش می یابد.واقع این سیستمها زیست توده متصل مدیا سبب افزایش راندمان عملکرد تصفیه فاضلاب می گردد.طرفی افزایش زیست توده مقاومت فرایند برابر شوکهای بارگذاری آلی  هیدرولیکی افزایش می یابد.

 


 

خانگی


تصفیه آب خانگی شش مرحله ای RO

تصفیه آب چیست؟

تصفیه آب یک فرایند میکروب زدایی است طی آن،آلاینده های شیمیایی بیولوژیکی، گازهای معلق فلزات سنگین مضر آب حذف می شوند آب قابل آشامیدن قابل مصرف می شود.

لزوم تصفیه آب استفاده دستگاه تصفیه آب

آب تصفیه شده شهری هنگامیکه بدست مصرف کننده می‌رسد می‌تواند جرم املاح طول مسیر لوله انتقال همراه باشد بنابراین استفاده دستگاه تصفیه آب خانگی قبل مصرف آب آخرین نقطه شبکه توزیع قرار دارد می‌تواند باعث حل این مشکل شود. همچنین بدلیل افزایش جمعیت رشد آلودگی‌های صنعتی کیفیت آب آشامیدنی حتی شهرهایی قبلا آب گوارایی داشته‌اند کاهش یافته است. بنابراین استفاده دستگاه تصفیه آب منزل محل کار هنگام مصرف بهترین نوع آب آشامیدنی می‌باشد.

آلودگی آب یکی معضلات ای روز هاست. این روزها روش هایی تصفیه آب وجود دارد؟ چگونه آلاینده های موجود آب بین ببریم آبی گورا بنوشیم؟

نگاهی کوتاه داشته باشیم روش های سنتی قدیمی تصفیه اب آشامیدنی مقایسه ای بکنیم روش های مدرن امروزی :

روش های سنتی تصفیه آب

1 – جوشاندن

گذشته برای ضد عفونی کردن آب آن می جوشاندند جوشاندن اگردرمدت زمان مناسب باشد باکتری های آب تا حدودی بین می برند نه تمامی آنها!!!

مشکلات روش جوشاندن :

» برای جوشاندن کمی آب ،مقدار زیادی باید گاز انرژی صرف کرد تجهیزات نیاز دارد.

» بعد جوشاندن باید منتظر ماند آب سرد شود.

» موقع جوشاندن سرد شدن آب مقدار آب تبخیر شده هدر می رود.

» اما باید بدانیم آلاینده ها ذرات موجود آب جوشاندن بین نمی رود بلکه آب غلیظ تر می شود.

این روش تصفیه اب کامل انجام نمیشود تنها آب ضدعفونی می شود.

» جوشاندن آب کلر موجود آب بین نمی برد بلکه وجود کلرآبجوش طعم آب عوض می کند ماندگی کهنگی آب بوجود می آورد.

 

2 - روش های شیمیایی

ید کلر دو ماده برای ضدعفونی کردن اولیه آب آشامیدنی می باشد. ید کلر سبک ارزان بوده استفاده آنها روش راحتی دارد. ید کشتن ویروس ها،باکتری ها موثر است.ولی هرچه دمای آب پایین تر باشد زمان بیشتری نیاز است ید تاثیر خود بگذارد آب ضدعفونی شود.آنجا ید منابع طبیعی مانند خاک موجود است ، لذا بطور طبیعی آب ید وجود دارد ،بنابراین  اضافه کردن مجدد ید آب دوز آن تغییر می دهد.برای زنان باردار بیماران تیروییدی مضر است.

اما ماده ضدعفونی کننده بعدی،کلر است. استفاده کلر برای ضدعفونی کردن آب مزایای زیادی دارد،اما دارای مضراتی هم می باشد،یکی زیانهای استفاده کلر آب بوجود آمدن محصولات فرعی به نام تری هالون متان ها است امروزه احتمال سرطان زا بودن این محصولات فرعی ثابت شده است.همچنین کلر ماده ای سمی است استفاده بیشتر اندازه اندام های داخلی بدن آسیب می زند  کلر برای پوست مو هم بسیار زیانبار است.

فهمیدن نقاط ضعف مضرات  روش های سنتی تصفیه اب آشامیدنی ، فهمیدیم پیشرفت علم دانستن روش های جدید بهتر است روش های مدرن امروزی استفاده کنیم.مانند دستگاه تصفیه اب خانگی دستگاه هایی نظیر آن.

 تصفیه آب

  روش های مدرن پیشرفته تصفیه آب آشامیدنی

تعریف ساده تصفیه آب واقع حذف ناخالصی ها آلاینده ها ذرات معلق محلول موجود آب است.  هرچه این ذرات بزرگ تر باشد تصفیه آن راحت تر است برعکس نیاز روشهای دقیق تری برای تصفیه آب داریم.امروزه فیلترها جنس سرامیک،الیاف مصنوعی کربن می سازند.

دستگاه تصفیه آب

برای تصفیه آب دستگاه های تصفیه اب انواع مختلف خانگی صنعتی استفاده می شود.تصفیه آب استفاده دستگاه های تصفیه اب خانگی محل مصرف توجه ساختار تکنولوژی ساخت این دستگاه ها بعد گذراندن مراحل مختلف صورت می پذیرد باعث افزایش اکسیژن آب سلامت آن کاهش املاح معدنی مواد مضر می شود.

دستگاه تصفیه آب خانگی لحاظ سیستم تصفیه دارای انواع مختلفی است هر مصرف کننده توجه کیفیت آب محل زندگی خود می‌تواند مدلی دستگاه تصفیه آب انتخاب کند سیستم تصفیه،تعداد نوع فیلترها،امکانات دستگاه دقت آن متفاوت می‌باشند.برخی این دستگاه ها استفاده روش فیلتراسیون برخی دیگر سیستم‌های تصفیه آب مانند نوع خانگی آن استفاده تکنولوژی اسمز معکوس دارا بودن چند فیلتر شامل فیلتر الیافی،فیلتر کربن فعال، فیلتر اسمز معکوس آب تصفیه می‌کنند.

 

مراحل تصفیه آب دستگاه تصفیه آب خانگی

مرحله اول: فیلتر الیافی پلی پروپیلن 5 میکرون

فیلتر 5میکرون الیاف مصنوعی پلی پروپیلن تهیه شده است.الیاف این فیلتر فشرده شده اند لابه لای الیاف منافذی قطر حداکثر 5 میکرون  طراحی شده است .کارایی این یلتر این گونه است عبور آب این فیلتر،ذرات معلق بزرگتر 5 میکرون درون آب مانند شن ماسه، گل لای،زنگ لوله ... حذف می شود.

مرحله دوم: فیلتر زغالی -کربن فعال

فیلتر کربن فعال مرحله دوم  دستگاه های تصفیه اب خانگی قرار دارد،این فیلتر  زغالی جذب سطحی می پردازد این مرحله کلر،گازهای شیمیایی محلول آب ،مواد شیمیایی آلی تری هالومتان ها (محصول فرعی کلرزنی) ،آفت کش ها ،بو طعم نامطبوع آب بین می رود.

مرحله سوم: فیلتر الیافی 1 میکرون

این فیلتر دستگاه آب خانگی کارایی مشابه فیلتر 5 میکرون مرحله اول داد اما تصفیه آب این مرحله دقیق تر صورت میگیرد کیفیت 1 میکرون،بنابراین ذراتی مرحله اول حذف نشده باشند این مرحله بین می روند.

مرحله چهارم: فیلتر اسمز معکوس RO

مرحله بسیار مهم فیلتر اصلی دستگاه اب تصفیه کن خانگی  فیلتر اسمز معکوس است، فیلتر این مرحله چندين لايه غشاء نيمه تراوا دور يك لوله مركزي پيچيده شده اند ساخته شده است.

ساختارفیلتر این مرحله ناخالصي های محلول آب وجود غشاء بین می برد.

 روش اسمز معكوس قادربین بردن املاح آب 90 -98 درصد  است .این مرحله نیترات، آرسنیک، سرب ، جیوه سایر ناخالصی های محلول آب فلزات سنگین مضرآب بین می ورد آبی سالم گوارا برای خوردن آماده می باشد.

مرحله پنجم: فیلتر کربن نهایی

اما مرحله آخر دستگاه تصفیه آب خانگی  فیلتر جنس کربن است.دانه های کربن داخل این فیلتر بو طعم نامطبوع آب بخوبی بین می برد .

مزیت دستگاه تصفیه آب نسبت روشهای سنتی

 پژوهشهایی توسط برخی محققین حوزه ارتباط‎‎ آب سلامتی صورت گرفته است،‎‎ آب نباید جوشاند زیرا جوشاندن‎‎ آب تصفیه شده میزان اکسیژن آن می‌کاهد مواد غنی شده آن بین می‌برد. بهترین راه برای داشتن یک‎‎ آب مصرفی سالم، استفاده دستگاه تصفیه‎‎ آب است.این دستگاه  یک وسیله ایمن دسترس بوده می‌توان آن زیر سینک ظرفشویی، روی میز پیشخوان آشپزخانه قرار داد. این دستگاه قابلیت حذف کلیه املاح ناخالصیها ترکیبات مضر‎‎ آب نظیر:گل لای، زنگ لولهها، نیترات، سرب، آرسنیک، کلر، کادمیوم ... داراست.‎‎آب سالمِ تولید شده توسط دستگاه تصفیه‎‎ اب خانگی،  منبع دستگاه ذخیره می‌شود سپس‎‎ آب تصفیه شده طریق یک شیر برداشت مجزا،برای مصرف آماده می‌شود.

دستگاه تصفیه آب خانگی دارای مزایای بی شماری است آن جمله می‌توان موارد زیر اشاره کرد:

-    تأثیر آب سالم طراوت جوانی پوست هیچکس پوشیده نیست.

-    نوشیدن آب سالم موجب سلامتی افزایش استقامت بدن مقابل انواع بیماریها می‌شود.

-    نوشیدن آب ناسالم آلوده موجب ابتلا برخی بیماریهای عفونی سنگ کلیه می‌شود. استفاده  دستگاه تصفیه آب خانگی این خطر رفع می‌کند.آب تصفیه شده رقیق کردن نمک مواد معدنی مضر مانع تشکیل کریستالهای سنگ کلیه می‌شود.

-گاهی خطوط ریز شیارهای پوست بعلت کمبود آب،بیشترعمیقترمی‌شوند نوشیدن آب سالم باعث منبسط شدن سلولهای پوستی کاهش چین چروک جوان شدن پوست می‌گردد.همچنین آب باعث بهبود جریان خون پوست می‌شود پوست وجود ناخالصیها پاک می‌کند.

-    آب سالم عاری ناخالصی موجب تسهیل حرکت محتویات دستگاه گوارش طول مسیر می‌گردد.

-    آب موجب افزایش سوخت ساز بدن نتیجه تناسب اندام می‌شود.

 

مزایای استفاده دستگاه تصفیه آب :

•    آبی سالم گوارا نوش جان می کنید،سلامتی نقشی اساسی دارد.

•    جوانی شادابی پوست نوشیدن آب سالم

مواقع کمبود آب بدن ،بر اثر خشکی پوست شیارها خطوط ریز پوست  بیشترعمیق تر می شود. نوشیدن اندازه آبی سالم گوارا وجود دستگاه تصفیه اب خانگی باعث شادابی چاق تر شدن سلول های پوستی شده چین چروک های صورت کمتر می کند. وجود آب کافی بدن جریان خون سلول ها بهبود می بخشد

•    نوشیدن آب سالم تصفیه شده کاهش سنگ کلیه مثانه کمک می کند.

نوشیدن آب سالم تصفیه شده باشد ناخالصی های آن رفع شده باشد سنگ کلیه،سرطان .. جلوگیری می کند. خوردن آب کافی سبب رقیق شدن املاح نمک های موجود ادرار می شود مانع تشکیل سنگ مثانه کلیه می شود.کاهش نوشیدن آب سالم خطر مبتلایان سنگ های مجاری ادراری افزایش می یابد.

•    کارکرد بهتر دستگاه گوارش نوشیدن آب کافی

آب سبب تسهیل حرکت محتویات دستگاه گوارش طول روده ها میشود.دستگاه تصفیه آب تمامی منازل نیاز است.آب مانند فیبر ها برای دستگاه گوارش بسیار حیاتی است.البته باید گفت جذب بعضی مواد معدنی دستگاه گوارش کمک آب انجام پذیر می شود.

•    نوشیدن آب حفظ تناسب اندام

قابل توجه افرادی این روز ها دنبال کاهش وزن هستند بدانند آب موجب بالا رفتن سوخت ساز بدن میشود همچنین خوردن اندازه آب احساس سیر بودن شما میدهد.نتیجه نوشیدن آبی سالم گوارا دستگاه تصفیه اب جای نوشیدن نوشیدنی های پر کالری بسیار برای بدن مفید بوده سلامتی شما کمک می کند.

فاضلاب صنعتی

 

امروزهتصفیه فاضلاب های تولیدی صنایع مختلف یک استاندارد اجباری تبدیل شدهاست. فاضلاب های صنعتی اثر فعالیت های صنعتی طول مراحل مختلف فرایند تولید، بوجود آمده بعضا خطرناک ترین نوع فاضلاب ها تشکیل میدهند. میزان آلودگی پساب های صنعتی بسیار متنوع بوده بستگی زیادی صنعت مربوطه دارد.شرکت مهندسی مپتا برخورداری کادر مجرب متخصص تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی نظیر کارگاه های آبکاری،کنسروسازی،صنایعلبنی،نوشابه سازی،الکل سازی، کشتارگاه، چرمسازی،صنایع نساجی،صنایعشیمیایی،نفت پتروشیمی، صنایع فلزی سایر صنایع قالب تصفیه خانه هایبتنی پکیج های فلزی کامپوزیتی بکارگیری روش های بهینه تصفیه،اقدام می نماید.شرکت مهندسی مپتا همواره سعی آن داشته است علاوه حفظ راندمان تصفیه مطابق استانداردهای زیست محیطی،هزینه های ساخت بهره برداری تصفیه خانه های صنعتی بکارگیری تکنولوژی های نوین حداقل امکان کاهش دهد.