فاضلاب صنعتی

 

امروزهتصفیه فاضلاب های تولیدی صنایع مختلف یک استاندارد اجباری تبدیل شدهاست. فاضلاب های صنعتی اثر فعالیت های صنعتی طول مراحل مختلف فرایند تولید، بوجود آمده بعضا خطرناک ترین نوع فاضلاب ها تشکیل میدهند. میزان آلودگی پساب های صنعتی بسیار متنوع بوده بستگی زیادی صنعت مربوطه دارد.شرکت مهندسی مپتا برخورداری کادر مجرب متخصص تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی نظیر کارگاه های آبکاری،کنسروسازی،صنایعلبنی،نوشابه سازی،الکل سازی، کشتارگاه، چرمسازی،صنایع نساجی،صنایعشیمیایی،نفت پتروشیمی، صنایع فلزی سایر صنایع قالب تصفیه خانه هایبتنی پکیج های فلزی کامپوزیتی بکارگیری روش های بهینه تصفیه،اقدام می نماید.شرکت مهندسی مپتا همواره سعی آن داشته است علاوه حفظ راندمان تصفیه مطابق استانداردهای زیست محیطی،هزینه های ساخت بهره برداری تصفیه خانه های صنعتی بکارگیری تکنولوژی های نوین حداقل امکان کاهش دهد.