تصفیه خانه فاضلاب-بهین تصفیه

تصفیه فاضلاب

هدف تصفیه فاضلاب            

1- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

2- پاک نگهداری محیط زیست

3- بازیابی فاضلاب

4-تولید کود طبیعی

5-تولید انرژی

 مراحل تصفیه فاضلاب

مرحله اول(تصفیه مقدماتی):شامل تصفیه ی فیزیکی قبیل آشغال گیری،دانه گیری،ته نشینی مواد معلق بالاخره خشک کردن دفع لجن.

مرحله دوم (تصفیه ثانویه ):شامل تصفیه زیستی استفاده باکتریها ی گوناگون هوازی موجود فاضلاب تصفیه ی زیستی استفاده باکتر های بی هوازی برای تصفیه فاضلاب لجن.

مرحله سوم (تصفیه پیشرفته -تصفیه نهایی ) :شامل زلال سازی کاربرد یک چند روش تصفیه ی تکمیلی زیر :

_ ادامه ی فرایند نیترات زدایی

_گذرانیدن فاضلاب صافی های ماسه ای micro filtration

_ activated  carbon

_ نمک زدایی روش تعویض یون

_ روش اسمزی وارونه ........

نکته: گندزدایی فاضلاب هنگام بیرون آمدن تصفیه خانه (پساب )،فرایندی است اجباری باید حالتی تصفیه خانه طرح شده باشد اجرا گردد.

نکته :صورتیکه تمام تاسیسات یک تصفیه خانه بدرستی کار کنند،می توان مرحله ی دوم تصفیه آلودگی فاضلاب 90 -96 درصد کاهش داد این کاهش آلودگی برای برقراری ضوابط لازم جهت دفع فاضلاب منبع های طبیعی آب حفظ بهداشت پاک نگه داشتن محیط زیست کافی است.ولی صورتیکه بخواهیم فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری فضا های سبز درون شهرها استفاده کنیم یک تصفیه ی پیشرفته مرحله ی سوم تشکیل دهد لازم می باشد.

نکته: ضریب تبدیل آب مصرفی فاضلاب شهرهای ایران می توان 50- 80 درصد انتخاب نمود .  مقابل ممکن  است حدود 10 - 30 درصد دبی فاضلاب خانگی صورت فاضلاب های غیر مجازی مانند آب های سطحی ناشی بارندگی فاضلاب خانگی افزود.

نکته :طراحی یکان های گوناگون تصفیه خانه ی فاضلاب محاسبه ی مدت زمان توقف فضلاب  آنها،باید نوسان های تولید فاضلاب شهر نیز مورد توجه قرار گیرند.